ESF-project

 
 
 
 
 
 
In het kader van het Operationeel Programma ESF Vlaanderen 2014-2020, oproep 386 "Duurzaam Loopbaanbeleid", diende Intesa een projectvoorstel in. Het ESF Managemencomité heeft in haar vergadering van 30/6/2017 ons projectvoorstel goedgekeurd. Het totale subsidiabele bedrag wordt geraamd op €133.589,11.  Dit bedrag wordt als volgt gefinancierd:
 
- Maximaal 47,91% ESF ten bedrage van €64.000
- Minimaal 52,09% private middelen
 
Hieronder vindt u een samenvatting van het project:
 
Het project is gestart in juli 2017 en zal 18 maanden duren (einde is december 2018). Op basis van een analyse van het tevredenheidsonderzoek en een ruime bevraging bij het personeel werd de doelstelling van het project bepaald.
 
De doelstelling van het project is een motiverende, uitdagende werkomgeving aan te bieden om in de zorgsector een preferente werkgever te zijn, die in staat is de meest getalenteerde medewerkers aan te trekken en te behouden.
 
Deze grote doelstelling kan opgedeeld worden in de volgende uitdagingen:
 • De medewerkers ervaren voldoende duidelijkheid, zodat ze zich meer betrokken voelen bij de organisatie.
 • De leidinggevenden weten wat er van hen wordt verwacht, zodat zij de medewerkers goed kunnen ondersteunen op een uniforme manier binnen de organisatie.
 • Intesa wil meer inzetten op de groei en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers, zodat we steeds een motiverende en uitdagende werkomgeving kunnen aanbieden.
Ook deze uitdagingen kunnen op hun beurt verder opgesplitst worden in de volgende concrete acties:
 
Uitdaging 1: de medewerkers ervaren voldoende duidelijkheid, zodat ze zich meer betrokken voelen bij de organisatie. 
 • 1.1 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden scherpstellen
 • 1.2 Communicatiebeleid uitwerken en change management vormgeven binnen de organisatie 
 • 1.3 Het instroomproces onder de loep nemen en optimaliseren 
 • 1.4 Integreren van de verschillende HR-aspecten
Uitdaging 2: De leidinggevenden weten wat er van hen wordt verwacht, zodat zij de medewerkers goed kunnen ondersteunen op een uniforme manier binnen de organisatie.
 • 2.1 Geprefereerde leiderschapsstijl binnen Intesa bepalen en uitdiepen
 • 2.2 Feedbackcultuur vormgeven
 • 2.3 Vertaling van visie over leiderschap naar duidelijke kaders voor praktische aspecten van leiding geven
Uitdaging 3: Intesa wil meer inzetten op de groei en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers, zodat we steeds een motiverende en uitdagende werkomgeving kunnen aanbieden.
 • 3.1 Uitwerken van horizontale loopbaanpaden
 • 3.2 VTO-beleid uitwerken
 • 3.3 Mogelijke structuren voor toekomstige groei onderzoeken
 
-> Uit het bovenstaande blijkt dat we heel wat werk voor de boeg hebben om dit project tot een goed einde te brengen. Omdat we dit project op een kwaliteitsvolle manier willen uitvoeren, hebben we er voor gekozen om voor de uitwerking van de tweede uitdaging beroep te doen op de expertise van Faresa. Concreet betekent dit dat Faresa ons zal ondersteunen om de acties onder deze uitdaging op de werkvloer uit te werken. Voor de andere uitdagingen worden geen externe partners ingeschakeld. 
 
We vinden het belangrijk dat alle medewerkers van Intesa betrokken worden bij het project. Vandaar dat we tijdens de uitvoering van het project regelmatig communiceren over de stand van zaken van het project.